Formularz Rekrutacyjny

  Drogi Kandydacie! Nasza strona Kariery niedawno przeszła spore zmiany. Chcemy poznać Twoją opinię, dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej, anonimowej ankiety ? Link znajduje się tutaj:
  https://forms.office.com/e/brbXsUUiXf

  Klikając w przycisk „Wyślij” wyrażasz dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez ConnectPoint Sp. z o.o. danych
  osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na stanowisko wskazane powyżej w zakresie objętym
  zgłoszeniem. Zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które dobrowolnie umieszczono w zgłoszeniu
  rekrutacyjnym, np. wizerunek, zainteresowania itp. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie dodatkowych
  danych, prosimy nie umieszczać ich w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych
  osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych jeśli zaznaczono taką opcję w polu powyżej.

  Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

  Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych
  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej „RODO”
  informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu
  prawach z tym związanych.

  1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ConnectPoint Sp. z o.o. z
  siedzibą w Warszawie przy ul. Zagadki 21, kod pocztowy 02-227, wpisana do rejestru przedsiębiorców
  Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000347615, dalej określane jako ConnectPoint.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz ustanowił wspólny punkt kontaktowy. Za
  pomocą adresu e-mail biuro@connectpoint.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie może
  Pani/Pan skontaktować się w sprawach realizacji swoich praw oraz ochrony swoich danych
  osobowych.

  3. Przetwarzanie ma na celu przeprowadzenie całego procesu rekrutacji, w szczególności przetwarzanie
  danych aplikacyjnych dostarczonych przez kandydatów. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są
  wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji, w ramach obecnie prowadzonych, jak i, za zgodą
  osoby biorącej udział w rekrutacji, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda ta dotyczy wszystkich
  dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacji. Podjęte działania są również używane przed
  zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i dostępności do rozpoczęcia pracy,
  informacje o spotkaniach rekrutacyjnych).

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach zrealizowania procesów rekrutacyjnych a także –
  w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub
  obrony przed roszczeniami, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa (Kodeks Pracy) i ich podanie
  jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji (RODO, art. 6 ust. 1 lit. c). Zgodnie z art. 22 1 1
  kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych
  osobowych obejmujących imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce
  zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
  Dane osobowe są również przetwarzane na podstawie Państwa zgody oraz w celu podjęcia działań na
  Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i
  Pani/Pana dostępności do rozpoczęcia pracy, informacje o spotkaniach rekrutacyjnych (RODO, art. 6
  ust. 1 lit. b). Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane osobowe przetwarzane są w ramach możliwości
  przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności i weryfikacji kandydatów do pracy (np. wyniki testów
  kompetencji) oraz określenia warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem, stosowania naszych
  rozwiązań informatycznych w celu zarządzania bazą kandydatów oraz w celu kontaktu z Panią/Panem,
  np. w celu umówienia rozmowy rekrutacyjnej - w przypadku podania adresu e-mail, a także w celu
  dochodzeniu lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu
  rekrutacyjnego. W przypadkach, jeżeli otrzymaliśmy od Pani/Pana dane osobowe niewymagane przez
  prawo (np. zdjęcie, hobby, informacje spoza zakresu art. 22 1  kodeksu pracy), takie informacje możemy
  przetwarzać, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jedynie na podstawie dobrowolnej zgody, która
  została wyrażona przez wysyłanie do nas zgłoszenia rekrutacyjnego, jednak podanie tych danych nie
  jest wymagane do udziału w rekrutacji. Podobnie Pani/Pana zgoda wymagana jest dla przetwarzania
  danych w innych i/lub późniejszych postępowaniach rekrutacyjnych. Każdą z wyrażonych zgód można
  wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
  dokonanego przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody możliwe jest drogą elektroniczną poprzez
  wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@connectpoint.pl lub przez formularz kontaktowy na
  stronie.

  5. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym
  na podstawie przepisów prawa, osobom upoważnionym przez administratora, podmiotom
  przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora celem wykonania ciążących na
  administratorze obowiązków, m.in. podwykonawcom i dostawcom zewnętrznych systemów
  wspierającym działalność administratora, pracownikom i współpracownikom ConnectPoint
  prowadzącym proces rekrutacyjny.

  6. Pani/Pana dane pozyskane w celu prowadzenia procesu rekrutacji, będą przetwarzane przez okres
  niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, o którym mowa w pkt 3 niniejszej Informacji, a
  także mogą być przechowywane w okresie przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia
  dodatkowej zgody na przetwarzanie swoich danych, w innych i/lub późniejszych postępowaniach
  rekrutacyjnych, to czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane, wynosi przez 12 miesięcy od daty
  złożenia aplikacji, chyba że wcześniej wycofa Pani/Pan udzieloną zgodę. Po tych okresach, jeżeli
  zajdzie taka potrzeba Pani\Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w zakresie i przez okres
  wymagany prawem. W przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody dokumenty przekazane na jej
  podstawie zostaną zniszczone, usunięte lub poddane anonimizacji, bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach
  korzystania z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne (np. do firm:
  Microsoft Corporation itp.), które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach
  zlokalizowanych poza tym obszarem. Przekazanie takie może nastąpić do państwa trzeciego, co do
  którego Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony lub poprzez zastosowanie
  odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne
  ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przysługuje Pani/Panu prawo do
  uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, które można realizować,
  kontaktując się zgodnie z danymi podanymi w pkt 2).

  8. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania
  danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je
  na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo
  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, gdy
  przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia
  każdej z udzielonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
  prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z ww. praw należy
  skierować żądanie z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt 2) niniejszej informacji.

  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
  profilowaniu.