Faktura rozliczeniowa za gaz i energię elektryczną – czy Twój billing prawidłowo je wystawia? 

Magdalena Galońska

“Czy faktury za gaz oraz energię elektryczną muszą być tak skomplikowane i zawierać tyle informacji?” Takie pytanie często zadają sobie nie tylko konsumenci w gospodarstwach domowych, ale także księgowi, którzy ewidencjonują faktury w firmach. Masz pewność, że wystawiasz klientom poprawne dokumenty, spełniające wszystkie wymogi prawne? 

Faktura okiem klienta i sprzedawcy 

Dla osób, które na co dzień nie mają styczności z przepisami prawa energetycznego oraz aktami wykonawczymi do tych przepisów (tzw. rozporządzeniami taryfowymi dla gazu i energii elektrycznej), zrozumienie informacji na fakturach jest problematyczne. Klientom wydaje się nawet, że umieszczenie tylu danych to zła wola ze strony sprzedawcy, żądają więc, by zmienił on zawartość faktury i pokazywał proste wyliczenia. Proste, czyli:  
 

A – ilość gazu czy energii elektrycznej zużytej przez klienta,  
B – cena w złotych za 1 kWh gazu czy energii elektrycznej, a dla gazu najlepiej, aby była to cena za m³, 
Z – kwota do zapłaty (względnie nadpłata), wyliczona przez pomnożenie A x B.  
 

W ocenie klientów, taka faktura byłaby zrozumiała i nie wymagała wyjaśnień.  

Otoczenie prawne, w jakim funkcjonują sprzedawcy gazu czy energii elektrycznej, nie jest jednak takie proste. Przepisy wymuszają prezentację na fakturach wielu informacji, których klienci nie rozumieją, nie widzą też ich przydatności. Ostatecznie klienta interesuje przecież, ile gazu czy energii elektrycznej zużył, ile kosztuje jednostka gazu czy energii elektrycznej i na koniec – czy ma kwotę do zapłaty, czy może nadpłatę. 

Co powinna zawierać faktura za gaz? 

Rozporządzenie taryfowe dla gazu (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi) stanowi, że na fakturze sprzedawca musi podać: 

 1. Wskazanie licznika na początek i koniec okresu rozliczeniowego wyrażone w m³ – wymóg ten dotyczy faktur dla klientów zużywających gaz w ilości nie większej niż 110 kWh/h. 
 1. Zużycie paliw gazowych w okresie rozliczeniowym wyrażone w m³. 
 1. Wartość współczynnika konwersji, który uzyskujemy przez podzielenie przez cyfrę 3,6 ciepła spalania, publikowanego przez operatora sieci gazowej. 
 1. Zużycie paliw gazowych w okresie rozliczeniowym wyrażone w kWh (zużycie opisane w punkcie 2 przemnożone przez współczynnik konwersji opisany w punkcie 3 = zużycie w kWh). 
 1. Informację, czy zużycie jest zużyciem rzeczywistym, czy prognozowanym. 
 1. Porównanie zużycia paliw gazowych z bieżącego okresu rozliczeniowego ze zużyciem z analogicznego poprzedniego okresu. 
 1. Cenę paliwa gazowego oraz abonamentu, a także stawki opłat dystrybucyjnych. 
 1. Miejsce publikacji analiz w zakresie przeciętnego zużycia oraz informacji o środkach poprawy efektywności energetycznej.  

Co powinna zawierać faktura za energię elektryczną? 

Wymogi Rozporządzenia taryfowego dla energii elektrycznej (Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) są odmienne od tych dla faktur gazowych. Stanowią, że faktura sprzedawcy musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

 1. Wielkość zużycia energii elektrycznej w okresie rozliczeniowym, na podstawie której została wyliczona kwota należności. 
 1. Sposób dokonania odczytu z podaniem, czy był to odczyt fizyczny, czy zdalny lub odczyt odbiorcy. 
 1. Sposób wyznaczenia wielkości zużycia energii elektrycznej w sytuacji, gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc i gdy pierwszy lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego nie pokrywa się z datami odczytów układu pomiarowo-rozliczeniowego lub gdy w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nastąpiła zmiana cen lub stawek opłat, albo miejsca, w którym są dostępne te informacje.  

Jak widać, faktury nie mogą być prostsze, tak jak chcieliby tego klienci, gdyż przepisy ściśle wyznaczają zakres informacji, jakie mają być prezentowane.  

Czy Twój billing wystawia poprawne faktury? 

Czy masz pewność, że faktury generowane przez Twój system billingowy spełniają wymagania wynikające z rozporządzeń taryfowych i przepisów prawa podatkowego?  

Czy na fakturach podajesz wszystkie niezbędne informacje?  

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami i poznaj billing od ConnectPoint. Rozwiązanie, które opracowaliśmy, jest zgodne z przepisami prawa i wypełnia obowiązki informacyjne przewidziane dla faktur z tytułu dostaw gazu i energii elektrycznej.  

Nasz billing umożliwia wystawianie faktur zarówno dotyczących umów kompleksowych, jak i sprzedażowych oraz dystrybucyjnych. Dzięki naszemu rozwiązaniu rozliczysz prosumenta, wytwórcę, umowy oparte na formułach i SPOT, zlecającego usługę dystrybucji na sieciach gazowych. Zapraszamy na stronę naszego billingu