Platforma Smart RDM jako narzędzie wspierające odpowiedzialny biznes.

Gabriela Gic-Grusza

Gromadzenie i analiza danych są krytyczne w tworzeniu i wykorzystywaniu modeli opartych na danych w każdej branży. Istnieje kilka wspólnych wyzwań, przed którymi stają organizacje Aby zarządzić tymi wyzwaniami, ważne jest, aby mieć jasny plan zbierania danych, stosować odpowiednie metody ich zbierania, wdrażać środki kontroli jakości, aby zapewnić dokładność i wiarygodność danych, obliczać odpowiednie metryki w oparciu o dokładne dane wejściowe, wizualizować wyniki w postaci wykresów, diagramów i raportów, a wreszcie wspierać proces podejmowania decyzji.

W ConnectPoint wiemy, jak poradzić sobie z tymi wszystkimi wyzwaniami, aby proces przebiegał sprawnie. Jesteśmy zespołem ekspertów i programistów zajmujących się projektowaniem i dostarczaniem systemów wspierających działanie inteligentnych sieci przesyłowych ciepła i energii elektrycznej (Smart Grids), platform IIoT (Industrial Internet of Things) oraz krytycznych aplikacji biznesowych opartych na danych w czasie rzeczywistym w energetyce i przemyśle. Nasze zespoły specjalizują się w rozwiązywaniu różnych zagadnień związanych z danymi:

– Zespół Data Science zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i analizą danych, a przede wszystkim wyciąganiem z nich wniosków i przewidywaniem przyszłości.

– Zespół BI analizuje, projektuje, wdraża i utrzymuje systemy baz danych, platformy Big Data/Data Lake oraz raporty dla przemysłu i sektora energetycznego.

– Zespół DevOps zajmuje się rozwojem i utrzymaniem infrastruktury IT dla klientów.

– Zespół AVEVA PI jest odpowiedzialny za standaryzację i dostarczenie wszystkich danych OT do dalszej analizy. Specjalizuje się we wdrażaniu, utrzymywaniu i rozwijaniu Systemu AVEVA PI dla Klientów. Zakres kompetencji zespołu obejmuje integrację rozproszonych źródeł danych, budowę modeli danych i analityki w oparciu o dane procesowe, wizualizację procesów, budowę raportowania biznesowego i technologicznego oraz integrację z innymi systemami biznesowymi.

Jedno z naszych rozwiązań – platforma Smart RDM – zbiera i przetwarza dane produkcyjne z AVEVA PI (lub innych równoważnych rozwiązań), aby zapewnić szybką i odpowiednią informację na każdym poziomie organizacyjnym. W ostatnim czasie, w związku ze zmianami legislacyjnymi na poziomie Unii Europejskiej, większość naszych klientów zapytała nas, czy moglibyśmy ich wesprzeć w raportowaniu ESG. Oczywiście że możemy! Poniżej opisujemy główne wyzwania związane z raportowaniem i jak możemy pomóc je rozwiązać.

Wymogi dotyczące sprawozdawczości ESG

Raportowanie ESG ma na celu dostarczenie interesariuszom, w tym inwestorom, klientom, pracownikom i opinii publicznej, informacji na temat wpływu spółki na środowisko i społeczeństwo, a także jej praktyk w zakresie zarządzania (ESG). Wraz z rosnącym naciskiem na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność korporacyjną, rośnie zapotrzebowanie na dane ESG, które są dokładne, spójne i porównywalne pomiędzy firmami i branżami. Jednak brak standaryzacji oraz zmienność jakości i granulacji danych ESG stanowią istotne wyzwania dla inwestorów chcących włączyć czynniki ESG do swoich decyzji inwestycyjnych. Dlatego też wiele organizacji i inicjatyw pracuje nad stworzeniem ram i standardów, aby zapewnić bardziej spójne, kompleksowe i przejrzyste informacje ESG. Niektóre z najczęściej stosowanych ram ESG obejmują GRI, SASB, TCFD, SDGs, CDP, IIRC i wiele innych [1]. Ramy te określają, jakie informacje ESG powinny być ujawniane (np. konkretne metryki i KPI) oraz w jaki sposób powinny być raportowane, aby poprawić porównywalność i przejrzystość danych ESG w poszczególnych spółkach i sektorach.

Narzędzia raportowe

Narzędzia do raportowania o zrównoważonym rozwoju (SRT) to oprogramowanie i platformy, które zapewniają firmom instrument do raportowania o ich wynikach i wpływie w zakresie ESG. SRT mogą obejmować zarówno proste narzędzia do raportowania online, jak i bardziej zaawansowane oprogramowanie i platformy do raportowania. Zazwyczaj zawierają one takie funkcje jak zarządzanie danymi i śledzenie wydajności w oparciu o zdefiniowane w ramach (wspomniane wyżej) KPI. Każdy KPI ma swoje wewnętrzne wytyczne, w tym procesy, narzędzia, role i odpowiedzialność.

Stosując SRT, spółki mogą wykazać swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój i zapewnić interesariuszom bardziej przejrzysty obraz swoich wyników w zakresie ESG. Może to pomóc w ustaleniu reputacji, zasadności i wiarygodności firmy oraz w tworzeniu wartości i budowaniu zaufania wobec inwestorów, klientów, pracowników i innych interesariuszy.

Źródła danych

Zazwyczaj wszystkie dane do przygotowania raportów ESG są pobierane z systemów spółek lub systemów stron trzecich za ich autoryzacją, gdy jest to konieczne. Proces pozyskiwania danych (lub jego wybrane etapy) jest często wykonywany ręcznie. W zależności od branży, nie wszystkie potrzebne informacje są łatwo dostępne. Na przykład najlepszej jakości dane związane ze środowiskowymi KPI są dostępne dla przemysłu naftowego i gazowego, podczas gdy dane dla innych sektorów, takich jak rolnictwo i leśnictwo, nadal wymagają uwzględnienia. Te ostatnie nie były tradycyjnie mocno skoncentrowane na monitorowaniu emisji CO2 czy produkowanych odpadów, ale muszą wdrażać nowe rozwiązania, aby spełnić wymogi ESG.

Nasi klienci korzystają już z platformy Smart RDM zintegrowanej z AVEVA PI (dawniej OSIsoft PI), tworząc kompletny system monitorowania, analizy i planowania. AVEVA PI jest źródłem wszystkich danych środowiskowych (np. emisji gazów cieplarnianych, zużycia energii, wody, ilości wytwarzanych odpadów) w czasie rzeczywistym. Smart RDM to rozwiązanie technologiczne wykorzystujące techniki data science do gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych oraz zapewniające lepszą dostępność danych, analizę danych w czasie rzeczywistym, ulepszoną wizualizację danych, lepsze możliwości zarządzania danymi oraz raportowanie. Smart RDM integruje się z najbardziej wydajnym oprogramowaniem do raportowania, takim jak Microsoft BI, w celu wizualizacji danych.

Platforma Smart RDM może przynieść wiele korzyści organizacjom zobowiązanym do przygotowania raportów ESG, w tym zwiększyć efektywność i dokładność zbierania i analizowania danych, ograniczyć ręczne wprowadzanie danych oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów związanych z wprowadzaniem danych przez człowieka. Smart RDM umożliwia wdrożenie kontroli poprawności w celu zapewnienia, spójnych i wysokiej jakości danych. Kontrola ta może obejmować zarówno prostą walidację formatu danych, jak i bardziej złożone kontrole jakości danych, które wskazują potencjalne błędy lub niespójności. Ponadto Smart RDM ułatwia monitorowanie i śledzenie gromadzenia i przetwarzania danych. Może to pomóc firmom zidentyfikować wszelkie problemy lub wąskie gardła w procesie gromadzenia danych i w razie potrzeby podjąć działania naprawcze. Wreszcie, na podstawie zebranych i zwalidowanych danych, Smart RDM może być wykorzystany do przygotowania konkretnych KPI istotnych dla raportowania ESG.

Podsumowując, Smart RDM może być wykorzystany jako platforma do zarządzania danymi zintegrowana z konkretnym SRT (np. Microsoft Sustainability Manager), co znacznie uprości proces raportowania ESG.

*GRI – Global Reporting Initiative Standards, SASB – Sustainability Accounting Standards Board, TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures, SDGs – United Nations Sustainable Development Goals, CDP – Carbon Disclosure Project. IIRC – Międzynarodowa Rada ds. Sprawozdawczości Zintegrowanej